Cultuur in Waadhoeke

Cultuur in Waadhoeke

Deze startpagina is een initiatief van Waadklank. Doel is om een actueel overzicht te geven wat cultureel Waadhoeke te bieden heeft.


Het Cultuurplatform Waadhoeke [LINK]


Samen met de "Kultuur Makker" van Seewyn en de gemeente Waadhoeke zal gekeken worden hoe de bekendheid, samenwerking en de berichtgeving van gehele cultuursector in Waadhoeke verbeterd kan worden.


Nieuws van de
Cultuur Makker


De Startpagina Cultuur in Waadhoeke
Aanvraagformulier

Midzomerwadconcert

"It oangean, ferbine en loslitte"
15 t/m 19 juni 2022 - Koehool 


Waadklank

Vereniging samenwerkende muziekverenigingen Waadhoeke

Muziekkorpsen

Muziekverenigingen harmonieën, Fanfare's, Brassbands en Showbands


Advendo Boksum-Blessum-Deinum

Advendo Franeker

Blaast de Bazuin oude- nieuwebildtdijk

CMH-Menaldum

Concordia Sexbierum

Concordia Wjelsryp

Constantia 1895

De Bazuin - Tzummarum

Excelsior - Oudebildtzijl

Greide Brass - Spannum

Halleluja - Menaam

Harmonie - Bitgum

Harmonie - Franeker

Kunst & Genoegen - Dronryp

Looft den Heer - Bitgummole

Ons Genoegen - Marsum

Opmaat - Berltsum

Oranje - Minnertsga

Oranje - Spannum

Sternse Slotlanders - Franeker

Academy Pop and Jazz Orchestra

Muziekgroepen en artiesten

Muziekgroepen, bands en artiesten.


Muziekonderwijs Waadhoeke

Seewyn Kunsteducatie verzorgt kunstonderwijs in Waadhoeke en Harlingen. Of je beginner bent of al een tijdje een instrument bespeelt, zingt, schildert of acteert; wij hebben lessen en cursussen die perfect bij jou passen. Kom kennis maken! Dat kan bij muzieklessen via een gratis proefles.


Seewyn Kunsteducatie

Contact met Seewyn

Gratis proefles aanvragen

Toneelvereningen

Overzicht toneelverenigingen waarvan de internetpagina of de facebook links bekend zijn.


Rederikerskeamer Demosthenes

Rederijkerskamer Onno Zwier Tzummarum

Toanielselskip Menaem

Toneelvereniging Elts syn Rol

Toneelvereniging Mei Nocht en Ynset

Toanielferiening Advendo Winsum

Toneelvereniging 't Wouterke

Tonielferieniging de Nijljochters

Overzicht Toneelvereningen (2)

Overzicht van toneelvereningen in de gemeente Waadhoeke waarvan niet bekend is of de gegevens actueel, compleet of in het kader van de AVG weergegeven kunnen worden.

Aanvullende informatie is welkom.


 1. Koninklijke Rederijkerskamer Ons Genoegen
 2. Toneelvereniging Alles Hat Syn Útfallen
 3. Toneelvereniging Hâld Moed
 4. Toanielselskip It Sil Heve
 5. Toneelclub Ferdivedaasje
 6. Toneelvereniging De Stringpraters
 7. Toneelvereniging Frysk Selskip It Klaverblêd Deinum
 8. Toneelvereniging Lyts mar krigel Baaium
 9. Toneelvereniging Nieuw Leven
 10. Toneelvereniging Nij Libben
 11. Toneelvereniging Nut & Genoeg
 12. Toneelvereniging OKK
 13. Toneelvereniging Toi Toi Ouwe-Syl
 14. Toneelvereniging Tot Ons Genoegen
 15. Toneelvereniging Willem van Haren

Mutatieformulier


Zangvereniging in Waadhoeke

Overzicht zangkoren waarvan de internetpagina of de facebook links bekend zijn.


Chr.Mannenkoor Laus Deo, regio Franeker

Mannengroep 't Franeker Akkoord

Mingdkoar Deinum

Popkoor Bitchbeat Bitgummole

Shantykoor De Bútsoekers

Smartlappenkoor Leed-Vermaak

Shanty-en Willekoar “De Blierbekjes”

Zangverenigingen in Waadhoeke (2)

Overzicht van koren in de gemeente Waadhoeke waarvan niet bekend is of de gegevens actueel, compleet of in het kader van de AVG weergegeven mogen worden.

Aanvullende informatie is welkom.

 1. Chr.zangvereniging Looft den Heer Oude Bildtzijl
 2. Christelijk Bildts Mannenkoor
 3. Koor plattelandsvrouwen het Bildt
 4. R.-k. kerkkoor Jubilate
 5. Chr. Oratoriumvereniging Immanuël
 6. Gospelband Ichthus
 7. R.-k. kerkkoor St. Cecilia Franeker
 8. Chr.gem. zangvereniging Halleluja
 9. Mannengroep 't Franeker Akkoord
 10. Mannenkoor Sjongendewiis
 11. Mingdkoar Jubilate Ingelum
 12. R.-k. kerkkoor parochie Maria Geboorte
 13. Rypster Tsjerkekoar
 14. Vrouwenkoor Multi Vocaal Franeker
 15. Zanggroep Telling Voices - Minnertsga
 16. Zangverening Nocht en Wille Marsum

Mutatieformulier


Facilitaire ondersteuning

Facilitaire ondersteuning waaronder licht, geluid, tenten etc.


ML Light & Sound

TH Licht & Geluid

Pasma Muziek Sint Annaparochie

Weer

Evenementen

Overzicht van de jaarlijks terugkerende evenementen en bijzondere projecten


Agrarischedagen Franeker

Expeditie Next

Expeditie Next (Academie)

PC-Franeker

Franeker Oldies Festival

Project GAIA Franeker

Project Arcadia Fryslân

Theaters

Theaterslocaties in en nabij de gemeente Waadhoeke

Agenda - voorstellingen


Ioannis Theatertsjerke Wier

Groate Kerk St Jacobiparochie

Musea in Waadhoeke

Martena Museum Franeker

Eise Eisinga Planetarium

Aerdenplaats - Oude Bildtzijl

Bildts Dokumintasysintrum. St Annaparochie

Bildts Aigene

Heringa State - Popta Slot. Marssum

Keatsmuseum Franeker

Yeb Hettinga Museum-Zodenhuis in Firdgum

museum 't coopmanshûs

Schoolplatenmuseum Deinum

Meijer Motoren Museum

Het Rambler - AMC museum in Berlikum

MFA's Dorpshuizen

De Doarpsfinne Minnertsga

It String te Boksum

MFA d’ âld skoalle te Dronryp

MFA Sexbierum-Pietersbierum

Dorpshuis it Heechhout te Berltsum

Doarpshûs Nij Franjum te Marsum

Dorpshuis Us Gebou te Spannum

MFC Ons Huis Sint Annaparochie

Gemeente Waadhoeke

Gemeentetekst

Subsidie mogelijkheden

Overzicht en voorwaarden voor subsidie mogelijkheden


Cultuur organisaties

Organisaties gericht op cultuur

Bond van Zangkoren in Friesland

Keunstwurk Leeuwarden

KNMO Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie

KNMO-Klankwijzer

Meer muziek in de klas

Oranjefonds

Organisatie van muziekverenigngen in Fryslân

Dirigenten-Instrukteurs

Overzicht aangemelde koor-, orkestdirigenten en showband instructeurs

Datum laatste wijziging: 15-05-2022

Aanmaakdatum: 09-05-2022

Rubrieken: 20

Links: 78